Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Charlotte Bakker (CNB Vertalingen) en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij Charlotte Bakker met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Charlotte Bakker zijn vrijblijvend.

Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Charlotte Bakker voor de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Charlotte Bakker of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van Charlotte Bakker van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

Charlotte Bakker mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Charlotte Bakker heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Charlotte Bakker zijn verstrekt.

Wijziging/intrekking van opdrachten

Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Charlotte Bakker gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium.

Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Charlotte Bakker stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.

Indien Charlotte Bakker voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

Charlotte Bakker is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

Charlotte Bakker zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Charlotte Bakker zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Charlotte Bakker is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Charlotte Bakker het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Charlotte Bakker zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Termijn en tijdstip van levering

De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Charlotte Bakker is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Charlotte Bakker is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending.

Levering van gegevens langs elektronische weg wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Honorarium en betaling

Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Charlotte Bakker kan tevens naast zijn honorarium ook de tevoren met de opdrachtgever overeengekomen verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

Indien een betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling binnen die termijn te geschieden. In alle andere gevallen geldt conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG een betalingstermijn van 30 dagen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

Charlotte Bakker heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, en/of (aanvullende) zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft Charlotte Bakker het recht zijn verplichtingen voor een door hem bepaalde termijn op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt Charlotte Bakker het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.

Charlotte Bakker heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens artikel 6.3 niet nakomt, heeft Charlotte Bakker het recht zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt Charlotte Bakker het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.

Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door Charlotte Bakker aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 6.3 geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.

Reclames en geschillen

De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Charlotte Bakker kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Charlotte Bakker te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Indien de klacht gegrond is, zal Charlotte Bakker het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Charlotte Bakker redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.

Aansprakelijkheid: vrijwaring

Charlotte Bakker is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Charlotte Bakker toerekenbare tekortkoming. Charlotte Bakker is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

De aansprakelijkheid van Charlotte Bakker is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 50.000 per gebeurtenis.

Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Charlotte Bakker van iedere aansprakelijkheid.

De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal Charlotte Bakker vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.

Charlotte Bakker is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Charlotte Bakker is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

De opdrachtgever is verplicht Charlotte Bakker te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin Charlotte Bakker geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.

Ontbinding

Charlotte Bakker is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Indien Charlotte Bakker door omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Charlotte Bakker geen invloed kan uitoefenen.

Auteursrechten

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Charlotte Bakker het auteursrecht op door Charlotte Bakker vervaardigde vertalingen en andere teksten.

De opdrachtgever vrijwaart Charlotte Bakker tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs – of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen opdrachtgever en vertaler wordt beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking ex artikel 7 werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.